Sophia - tænketank for pædagogik og dannelse
  Skip Navigation Links  
 
 

 Om SOPHIA

Hvad er SOPHIA 
Værdigrundlag
Bestyrelsen
Personale
Fagligt Råd
Stiftergruppen
Sponsorkredsen
Vedtægter >>
Ledige stillinger
Støt SOPHIA
1.    
 
Foreningens navn er ”SOPHIA”, der skal fungere som tænketank for pædagogik og dannelse.
 
SOPHIAs hjemsted er Aalborg Kommune.
 
2.    
 
SOPHIA skal virke som forum for strategisk analyse. SOPHIAs formål er inden for undervisningsområdet (daginstitution/skole/ungdomsuddannelse og videregående uddannelser):
 
-        vedvarende medvirke til at kvalificere og vedligeholde den offentlige debat og gøre problemstillingerne bredt forståeligt,
-        vedvarende medvirke til at kvalificere det politiske beslutningsgrundlag for uddannelsessektoren både centralt og decentralt,
-        vedvarende medvirke til at kvalificere udmøntningen af politiske beslutninger på forvaltningsplan,
-        tilsvarende at bidrage til at kvalificere og vedligeholde professionens udøveres refleksion og debat om undervisning, læring og vilkår i uddannelserne.
 
ved at synliggøre og anvende anerkendte teorier, eksisterende og rekvireret forskning og erfaringsbegrundet indsigt, samt ved at arbejde for udvikling af nye begreber og tilgange, der kan imødekomme nye erkendelser.
 
SOPHIA skal derfor forsøge at afdække aktuelle udviklingstendenser i samfundet og det samlede pædagogiske udviklingsfelt i undervisning og i uddannelsesinstitutionerne. Specielt skal SOPHIA afdække eventuelle modsætningsfyldte forhold i udviklingen og dens krav og definere og beskrive afbalancerede alternative muligheder. SOPHIAs arbejde skal både vedrøre det enkelte individs behov og fællesskabets nødvendighed, nationalt og globalt.
 
SOPHIA skal blandt andet arbejde for formålet ved deltagelse i den offentlige debat, afholdelse af høringer, konferencer mv., deltagelse i høringer, konferencer mv., udførelse af analyseopgaver, udarbejde notater, statistikker og rapporter, udarbejdelse og offentliggørelse af essays, udviklingsplaner samt rapporter samt orientering via eget website.
 
3.    
Foreningens medlemmer udgøres af de i bilag 1 nævnte, der alle er medlemmer af Det Faglige Råd.
 
Medlemmerne betaler ikke kontingent.
 
Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der fremsætter udtalelser i strid med foreningens formål eller som handler til skade for foreningen. Beslutningen kan appelleres til Det Faglige Råd, der med 2/3 majoritet af de fremmødte træffer endelig afgørelse.
 
Medlemmerne kan udtræde af foreningen ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen og/eller den daglige ledelse, idet udtræden tidligst kan ske ved udgangen af den måned, hvor meddelelsen om udtræden fremsendes.
 
 
4.    
Foreningens øverste myndighed er Det Faglige Råd.
 
Det skal tilstræbes, at Det Faglige Råd vedvarende besidder optimal faglighed inden for det samlede uddannelsesområde (daginstitution/skole/ungdomsuddannelse og videregående uddannelser).
 
Møde i Det Faglige Råd (Generalforsamling) afholdes én gang årligt og indkaldes med 4 ugers varsel ved anbefalet brev eller e-mail til hver enkelt medlem samt eventuelt ved annoncering i dagspressen. Mødet afholdes senest inden udgangen af april måned hvert år og afholdes, hvor bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, dog inden for Danmarks grænser.
 
Indkaldelse til ekstraordinært møde i Det Faglige Råd skal ske, når ét bestyrelsesmedlem eller 1/3 af medlemmerne af Det Faglige Råd anmoder bestyrelsesformanden herom. Indkaldelse til ekstraordinært møde i Det Faglige Råd sker på samme måde som indkaldelse til det årlige måde i Det Faglige Råd, idet indkaldelse skal ske senest 14 dage efter modtagelse af anmodning om indkaldelse. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden. Mødet afholdes, hvor bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, dog inden for Danmarks grænser. I øvrigt gælder samme regler som for det årlige møde mht. afstemning, flertal mv.
 
Det Faglige Råd kan af bestyrelsen anmodes om at deltage i idemøder i relation til opfyldelse af SOPHIAs formål. Det Faglige Råd har på disse møder ikke beslutningskompetence.
5.    
 
Dagsordenen på det årlige møde i Det Faglige Råd skal omfatte:
 
  1. Valg af dirigent
  2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning
  3. Forelæggelse af budget for det kommende år
  4. Godkendelse af honorar for det forløbne år for medlemmer af bestyrelsen
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt.
 
Forslag fra medlemmerne af Det Faglige Råd til behandling på møde i Det Faglige Råd må være indgivet til foreningen senest 14 dage inden mødets afholdelse.
 
På møde i Det Faglige Råd har hvert medlem én stemme.
 
Alle beslutninger på møde i Det Faglige Råd vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. dog nedenfor om vedtægtsændringer og opløsning.
 
6.    
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7-9 medlemmer, der vælges af Det Faglige Råd, således at to medlemmer er på valg hvert år. Bestyrelsen fastsætter i hvilken rækkefølge bestyrelsens medlemmer er på valg. Ved valg af yderligere medlemmer af bestyrelsen end første bestyrelse træffes beslutning om i hvilken rækkefølge disse medlemmer er på valg. Genvalg er muligt.
 
Det skal tilstræbes, at bestyrelsen vedvarende besidder optimal faglighed inden for det samlede uddannelsesområde (daginstitution/skole/ungdomsuddannelse og videregående uddannelser).
 
Foreningens første bestyrelse fastlagt ved stiftelsen sidder til det årlige møde i Det Faglige Råd 2008. Dog kan der på det årlige møde i Det Faglige Råd i 2007 ske valg af yderligere 2 medlemmer til bestyrelsen.
 
Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 
Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, som vælges for 2 år ad gangen. Såfremt begge suppleanter indtræder i bestyrelsen, vælges 2 nye suppleanter på næstkommende møde i Det Faglige Råd.
 
7.    
Bestyrelsen samles mindst 4 gange årligt. Bestyrelsesmøder afholdes, hvor bestyrelsesformanden finder det hensigtsmæssigt, dog inden for Danmarks grænser. Indkaldelse til bestyrelsesmøder sker af formanden via e-mail eller almindeligt brev med mindst 2 ugers varsel og med angivelse af dagsorden. Deltagelse i bestyrelsesmåder kan ske online via mail, Skype eller lignende.
 
Ethvert af bestyrelsens medlemmer kan kræve, at formanden indkalder til bestyrelsesmøde og indkaldelse skal ske senest 1 uge efter formandens modtagelse af anmodning om indkaldelse til bestyrelsesmøde.
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede enten personligt eller online. Bestyrelsens beslutninger vedtages med almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.
 
Bestyrelsen udfærdiger foreningens delmål, idet disse skal være overensstemmende med foreningens formål. Bestyrelsen er endvidere forpligtet til at udtale sig offentligt om foreningens arbejde, herunder om arbejde udført af ansatte i foreningen samt arbejde udført for foreningen. Bestyrelsen beslutter i samarbejde med den daglige ledelse, hvilke opgaver foreningen skal påtage sig, herunder prioritering af disse inden for foreningens økonomiske rammer. Bestyrelsen udarbejder endvidere arbejdsbeskrivelser for det fastansatte personale.
 
Bestyrelsen er berettiget til at fremkomme med ideer til den daglige ledelse vedrørende opgaver for foreningen, hvorefter den daglige ledelse udarbejder oplæg inkl. budget, hvorefter bestyrelsen træffer endelig beslutning om opgavens igangsætning.
 
Bestyrelsen skal aktivt arbejde for fremskaffelse af midler til foreningen, herunder ved vedligeholdelse af tidligere bidragsydere og opsøgning af nye bidragsydere.
 
Bestyrelsen ansætter foreningens daglige ledelse og foreningens øvrige personale.
 
Bestyrelsen er berettiget til at meddele prokura til den daglige ledelse, herunder bemyndigelse til at disponere over foreningens konti, ansættelse og afskedigelse af personale, antagelse af ad hoc medarbejdere mv.
 
Bestyrelsen udarbejder budgetter, herunder projektbudgetter, for foreningen for hvert kalenderår til godkendelse på møde for Det Faglige Råd.
 
Bestyrelsen træffer afgørelsen om optagelse af nye medlemmer til Det Faglige Råd, idet optagelse alene kan ske, såfremt vedkommende opfylder følgende kvalifikationer:
 
-        relevant uddannelse og/eller praktisk erfaring i relation til formålet, jf. § 2 og
-        kan tilslutte sig vedtægtens § 2.
 
8.    
 
Foreningens midler skal placeres forsvarligt i pengeinstitut eller lignende.
 
Foreningen kan påtage sig indtægtsdækkende opgaver, der udføres af det fastansatte personale eller ad hoc ansatte sagkyndige personer.
9.    
 
Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse.
 
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.
10.    
Foreningens regnskaber revideres af en af Det Faglige Råd valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor fungerer, indtil Det Faglige Råd vælger en ny revisor i stedet.
 
11.    
Foreningens daglige regnskabsførelse forestås af den daglige ledelse samt kassereren. Den daglige ledelse er forpligtet til at udtale sig offentligt om foreningens arbejde, herunder om arbejde udført af ansatte i foreningen samt arbejde udført for foreningen.
 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31.12.2007.
 
Regnskabet skal give et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat, og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.
 
12.    
 
Foreningen kan modtage bidrag fra personer/firmaer, der ønsker at støtte foreningens formål økonomisk. Sådanne bidragsydere har ikke adgang til møde i Det Faglige Råd eller på anden måde indflydelse på foreningens arbejde.
 
Bestyrelsen fastlægger principperne for bidragsydelse, herunder størrelsen af sponsorater for private og virksomheder.
 
Bidragsydere modtager kopi af foreningens årlige redegørelse for årets forløb. Bidragsyderne er endvidere berettiget til at fremkomme med ideforslag til den daglige ledelse/bestyrelsen vedrørende opgaver for foreningen.
 
Fonde, selskaber og andre virksomheder som bidrager med mere end kr. 5.000 årligt modtager endvidere kopi af foreningens årsregnskab.
13.    
Til ændring af nærværende vedtægt, herunder fusion med andre foreningen, kræves vedtagelse på et møde for Det Faglige Råd med 2/3 af de afgivne stemmer.
 
14.    
Til opløsning af foreningen kræves vedtagelse på et møde for Det Faglige Råd med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke er bestyrelsen berettiget til at indkalde til nyt møde for Det Faglige Råd på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.
 
Ved opløsning af foreningen forholdes med foreningens midler som følger: Hvis foreningens formål ikke videreføres af en anden forening/selskab, skal foreningens midler anvendes til almennyttige/almen velgørende formål, primært til formål, som ligger tæt op ad foreningens egne formål. Til fordeling af forenings midler antages en likvidator.
 
15.    
Stridigheder om anvendelsen af denne vedtægt afgøres ved voldgift.
 
Voldgiftsretten skal bestå af 2 voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger én, samt en af disse i fællesskab valgt opmand. Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes om valget af opmand, udpeges han af dommeren i den retskreds, hvori foreningen ligger. I øvrigt henvises til lov om Voldgift af 24. juni 2005 med senere ændringer.
 
Aalborg, april 2007
 
 
I bestyrelsen:
 
 
Per Kjeldsen
Michael Stilling
Bent Brandt Jensen
Erik Schmidt
Jens Raahauge 
John Rydahl
Steen Nepper Larsen
 


Ny udgivelse

Dannelsesskrifter
NY udgivelse fra SOPHIA - Læs mere h
erAktuel SOPHIA-udgivelse i kølvandet på Kvalitetsudvalgets 3. og konkluderende rapport.
Læs mere her.

Ny udgivelse:
Debathæfte
Universitetsverdenen - Om kvalitet i forskning og uddannelse

Læs mere her
 

TopNyhed

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev

 
SOPHIA udgiver hver måned et nyhedsbrev med seneste nyt om aktiviteter, publikationer mm.

Tilmeld dig nyhedsbrev
 

 
 
 
 
  Kontakt

Tænketanken SOPHIA
Børglumvej 133
9700 Brønderslev
70 23 66 67
sophia@sophia-tt.org
 
   Arkiv
 
Arkivet indeholder en samlet oversigt over SOPHIAs publikationer, debatindlæg, notater mv.
 
  Links

Her finder du henvisninger til materiale, udgivelser, foreninger og andet af relevans for SOPHIAs arbejde.
 
  Blog

Følg SOPHIAs blog på folkeskolen.dk - indlæg af vores formand Jens Raahauge
 

Opdateret: 10.07.2020                                                                  Sekretariat: Børglumvej 133 . 9700 Brønderslev . Tel. 70 23 66 67 . Mail sophia@sophia-tt.org

 
 Site Map   Admin Copyright © 2021 Sophia