Sophia - tænketank for pædagogik og dannelse
  Skip Navigation Links  
 
 

Projekt P.2007.7  Skolen


Projektgruppen

Anders Skriver Jensen, projektkoordinator
Anja Kvols
Erik Schmidt


Notater, udgivelser og indlæg

Notat nr. 2, Læringsstile og skoleudvikling

Notat nr. 3a, Om læringsstile, kritiske tilgange


26.10.2009
SKOLEN et år efter mirakelkuren: Tid til besindelse
Folkeskolen nr. 23, 2009, gør status over TV2’s SKOLEN – verdensklasse på 100 dage. Anledningen er, at det nu snart er et år siden, at TV2, med programdirektørens egne ord, ville vise hvad en viljefast ledelse og hårdtarbejdende, forandringsvillig lærerstab kunne udrette med Læringsstile; en metode fra den nyeste forskning.
Ifølge både skoleleder og lærere på Gauerslund Skole har læringsstilene (med tilhørende materialer) nu fundet en mere afslappet og dermed konstruktiv plads blandt andre af tidens koncepter. Nu ”planker man det, som man kan bruge”, og det fremhæves, hvordan forsøgene med læringsstile blot er (og hele tiden har været) elementer i en bredere anlagt skoleudviklingsstrategi.
I byråd og skolebestyrelser – hvor man eventuelt har benyttet miraklet i Gauerslund til at legitimere ensretning af lærernes efteruddannelse og daglige pædagogiske praksis – bør disse meldinger mane til besindelse. Som SOPHIA også tidligere har anført, er langtidsholdbar skoleudvikling uomgængeligt forankret i lærerkollegium, elever og lokale forhold. Metodefriheden – lærernes mulighed for på kvalificeret vis at ”tage det man kan bruge” – bør aldrig fortrænges af en enkeltstående metode, uanset dennes påståede mirakelvirkninger og forskningsmæssige meritter!

26.03.2009
Læringsstile som pædagogisk metode har IKKE rygdækning i den international forskning!
Med et kort notat følger projektkoordinator Anders Skriver Jensen op på det tidligere arbejde med at nuancere og perspektivere læringsstilenes påståede fortræffeligheder. I notatet bliver det anbefalet, at man afkobler den del af læringsstilmetoden, der sigter mod diagnosticering ("gøre"-, "røre"-, "se"- og "høre"-barn): En læringsstilsdiagnose er spild af tid og energi, da påstanden om at et barn lærer bedst ved at blive stimuleret primært gennem én - nemlig sin stærkeste - sansekanal, er uden videnskabelig dækning. Derimod peger forskningen mere generelt på vigtigheden af alsidige, varierede undervisningsformer - såkaldt multiperceptuel læring. Her kan materialerne fra læringsstilskonceptet eventuelt bruges, men bør så indgå på "normalpædagogisk" vis og derfor ikke blive fordelt mellem eleverne med henvisning til deres individuelle læringsstile. Læs hele notatet
her.
13.12.2008
Tænketank: "Skolen"s brug af læringsstile er problematisk
Nyhed på Folkeskolen.dk:  Opdeling af elever efter læringsstile i tv-programmet ”Skolen” fører til stigmatisering af elever, det kan sløre evt. behov for pædagogisk-psykologisk udredning, og metoden fungerer ikke til undervisning i abstrakt stof, lyder ny kritik fra SOPHIA.
Læs mere
her.
13.12.2008
"Skolen" kritiseres for at indskrænke lærernes metodefrihed
Folkeskolen.dk: Tænketanken SOPHIA retter i et notat en skarp kritik af TV2-programmet ”Skolen”. Der er ikke noget galt i at arbejde med læringsstile, men at trække et koncept ned over en hel skole fratager lærerne mulighed for at bruge egen dømmekraft.
Læs mere
her.

12.12.2008
Opblæst TV om læringsstile
Nogen må jo sige det, og det gør SOPHIAs
Erik Schmidt i en kronik i Weekendavisen den 12.12.2008:  TV2’s højt profilerede realityserie om ”Skolen – verdensklasse på 100 dage” var ringe, opblæst og manipulerende.  Udsendelserne gjorde reklame for et tvivlsomt pædagogisk koncept og vrøvlede, hvad angår oprykning fra bundplacering til verdensklasse.
Læs indlægget
her!
09.12.2008
"Langtidsholdbare pædagogiske løsninger må baseres på lærerne som professionelle didaktikere – og ikke på umyndiggørelse med skolelederen i en hyrderolle."
SOPHIA offentliggør et notat, som ser kritisk på TV2's "Skolen - verdensklasse på 100 dage". Det påvises, at "dokumentationen" af det pædagogiske mirakel på Gauerslund Skole er særdeles problematisk, og at forsimplinger og udeladelse af vigtig information giver en usaglig fremstilling af forsøget med læringsstile. Med notatet ønsker SOPHIA at mane til besindelse, inden TV2's mantra - "hvis det kan lade sig gøre i Gauerslund, så kan det lade sig gøre alle steder" - bliver misbrugt til at skævvride skoleudviklings-initiativer på både lokalt og nationalt plan.
Læs notatet i sin helhed
her.
26.11.2008
TV2 og public service?
"Fortællingen om Gauerslund Skoles mirakelagtige fremgang hviler på uklare præmisser og problematiske beregninger. Det er ikke public service!" Med et kort indlæg blander projektkoordinator Anders Skriver Jensen sig i Folkeskolens debat om TV2's "Skolen". Læs indlægget
her.
25.11.2008
Radio om læringsstilene og statsstøttet misinformation
Udsendelsen "Skolen - verdensklasse på 100 dage" fortjener ikke betegnelsen "public service", selv om den har fået 2 mio. kr. i  støtte fra Public Service Puljen.  Det begrunder SOPHIAs Erik Schmidt i dette interview med journalist Dan Bjerring fra Jyllands Postens radiokanal, JP Radio.  - Både udsagnet om mirakuløs fremgang på Gauerslundskolen og påstanden om læringsstilene som årsagen til den påståede succes er tvivlsomme. 
Hør interviewet
her
24.11.2008
Statsstøttet misinformation
TV2’s programdirektør, Palle Strøm, er begejstret for realityserien, ”Skolen – verdensklasse på 100 dage”, som han betragter som et eksempel på en moderne form for public service -TV.  I et indlæg i Berlingske Tidende fra den 28. oktober, erklærer han, at public service-tv ligesom ”Skolen” skal ”gøre en forskel”, være ”proaktivt” og ”virilt”.  - Det er muligt, skriver SOPHIAs
Erik Schmidt i et indlæg i Politiken, men public service-tv må først og fremmest være redeligt, og det kan ”Skolen – verdensklasse på 100 dage” efter mine begreber næppe kaldes.
Læs indlægget
her!
26.10.2008
TV2s "Skolen" formidler kun den halve sandhed
Projektet på Gauerslund blev klippet sammen til en usaglig fortælling om en pædagogisk mirakelkur, siger projektkoordinator Anders Skriver Jensen om TV2s "Skolen - verdensklasse på 100 dage". I en Påtale i Information uddybes kritikken, og Skriver Jensen peger på, at præmisserne for den påståede bevægelse ind i "verdensklasse" er særdeles problematiske. Derudover kan læringsstile som isoleret metode slet ikke indfange formålsparagraffens nødvendige nuancer. Sandheden er, at det er lærerne - de hårdtarbejdende, professionelle didaktikere – der får tingene til at ske!
Læs påtalen
her.
24.10.2008
SOPHIA i Dags Dato på TV2: Læringsstile er ensidig udenadslære
SOPHIA var i aftes repræsenteret i debatpanelet i TV2s Dags Dato om ”Skolen – verdensklasse på 100 dage”. Per Kjeldsen fremhævede i debatten, at de i udsendelsesrækken opreklamerede læringsstile i realiteten ikke havde betydning for de opnåede testresultater i dansk og matematik – det havde derimod lærernes fælles engagement og fokus på undervisning i netop de trinmål, som var grundlag for de afholdte ”før-tests” og ”efter-tests”. Det kan således ikke undre, at der bliver målt en markant fremgang i ”forsøgsperioden”, men måden, hvorpå man fremhævede læringsstile som det metodiske omdrejningspunkt, var fiktion. Dels var anvendelsen af læringsstile meget ensidig, der sås kun eksempler på anvendelse af meget målbare emner, og de blev anvendt på elever med fagligt meget svagt udgangspunkt for arbejdet med disse emner.  Per Kjeldsen fremhævede også, at lærerne kun skulle udføre ét undervisningsforløb med læringsstile – resten af de 100 dages undervisning var bestemt af lærernes sædvanlige valg af almindelige metoder og havde således ikke noget med læringsstile at gøre. Endelig blev det fremhævet, at anvendelsen af læringsstile var meget ensidig – specielt manglede sammenhængen  mellem læring ved hjælp af en enkelt ”læringsstil” (f.eks. ”røre” eller ”gøre”) og den sproglige dimension.

23.10.2008
Filminstitut bringer SOPHIA kritik frem
"Skolen - verdensklasse på 100 dage" har fået 2 mio. kr. i støtte fra Public Service  Puljen, der administreres af Det Danske Filminstitut. På Filminstituttets debatside refereres til SOPHIAs kritiske rapport om Plan B-udsendelserne. - Forfatterne, hvis kritik tager udgangspunkt i en tidligere programrække, "Plan B", som har været vist på TV2, og som beskæftigede sig med samme metode, tvivler på, at det er læringsstilspædagogikken, der har gjort forskellen for eleverne. De mener, at den skyldes dels lærernes evne til at styrke elevernes selvtillid og dels fjernsynets tilstedeværelse, skriver Filminstituttet på hjemmesiden.
Læs mere på
http://www.filmupdate.dk/?p=1558.
07.10.2008
"Mirakelskolen"
I forlængelse af SOPHIA´s notat notat om Plan B, TV2's realityserie fra 2007, har vi nu nedsat en ny projektgruppe, der vil  følge TV2's udsendelse om "mirakelskolen" Gauerslund. Der vil bl.a. blive kigget nærmere på "forsøgets" krav om bortfald af lærernes metodefrihed og holdbarheden i den tilsyneladende ensidige anvendelse af den såkaldte læringsstilmetode.  Projektgruppen vil løbende orientere om arbejdet i gruppen.  
03.09.2008
Kritisk analyse af "mirakelskolen" og Plan B-realityserien
Netop nu sender TV2 udsendelsesrækken ”Skolen - verdensklasse på 100 dage”, der har premiere 4. september. Udsendelsesrækken er en realityserie efter samme koncept som TV2´s Plan B-udsendelser, der blev set af mere en en halv million seere hver tirsdag i foråret 2007. Der kan derfor være god grund til at kigge realityseriens idemænd og tilrettelæggere i kortene. Det har SOPHIA gjort, og i den forbindelse offentliggøres nu notatet om Plan B. Notatet konkluderer, at med Plan B´s stærke dramaturgiske og forførende iscenesættelse af indholdet og den tilsigtede genreblanding, der gør det svært for seeren at vurdere, hvad der er fakta, og hvad der er fiktion, kan det som udgangspunkt være et højst tvivlsomt projekt at bruge som afsæt for skolepolitisk forandring. SOPHIA har i notatet forsøgt at analysere både seriens dramaturgi og dens pædagogiske indhold.
Læs notatet i sin helhed
her.

26.03.2009
Læringsstile som pædagogisk metode har IKKE rygdækning i den international forskning!
Med et kort notat følger projektkoordinator Anders Skriver Jensen op på det tidligere arbejde med at nuancere og perspektivere læringsstilenes påståede fortræffeligheder. I notatet bliver det anbefalet, at man afkobler den del af læringsstilmetoden, der sigter mod diagnosticering ("gøre"-, "røre"-, "se"- og "høre"-barn): En læringsstilsdiagnose er spild af tid og energi, da påstanden om at et barn lærer bedst ved at blive stimuleret primært gennem én - nemlig sin stærkeste - sansekanal, er uden videnskabelig dækning. Derimod peger forskningen mere generelt på vigtigheden af alsidige, varierede undervisningsformer - såkaldt multiperceptuel læring. Her kan materialerne fra læringsstilskonceptet eventuelt bruges, men bør så indgå på "normalpædagogisk" vis og derfor ikke blive fordelt mellem eleverne med henvisning til deres individuelle læringsstile. Læs hele notatet her.
06.01.2009
Jørgen Frost kunne sige fra - hvorfor ikke Hans Henrik Knoop?
Hvorfor krævede "SKOLEN - verdensklasse på 100 dage"s garant for den faglige resultatvurdering, Hans Henrik Knoop, ikke at få indflydelse på udsendelsens tilrettelæggelse og faglige pointer, som Jørgen Frost har gjort i en tilsvarende udsendelse i Norge?
Læs Erik Schmidts indlæg på folkeskolen.dk
her.

13.12.2008
Tænketank: "Skolen"s brug af læringsstile er problematisk
Nyhed på Folkeskolen.dk:  Opdeling af elever efter læringsstile i tv-programmet ”Skolen” fører til stigmatisering af elever, det kan sløre evt. behov for pædagogisk-psykologisk udredning, og metoden fungerer ikke til undervisning i abstrakt stof, lyder ny kritik fra SOPHIA.
Læs mere
her.

13.12.2008
"Skolen" kritiseres for at indskrænke lærernes metodefrihed
Folkeskolen.dk: Tænketanken SOPHIA retter i et notat en skarp kritik af TV2-programmet ”Skolen”. Der er ikke noget galt i at arbejde med læringsstile, men at trække et koncept ned over en hel skole fratager lærerne mulighed for at bruge egen dømmekraft.
Læs mere
her.
12.12.2008
Opblæst TV om læringsstile
Nogen må jo sige det, og det gør SOPHIAs
Erik Schmidt i en kronik i Weekendavisen den 12.12.2008:  TV2’s højt profilerede realityserie om ”Skolen – verdensklasse på 100 dage” var ringe, opblæst og manipulerende.  Udsendelserne gjorde reklame for et tvivlsomt pædagogisk koncept og vrøvlede, hvad angår oprykning fra bundplacering til verdensklasse.
Læs indlægget
her!

09.12.2008
"Langtidsholdbare pædagogiske løsninger må baseres på lærerne som professionelle didaktikere – og ikke på umyndiggørelse med skolelederen i en hyrderolle."
SOPHIA offentliggør et notat, som ser kritisk på TV2's "Skolen - verdensklasse på 100 dage". Det påvises, at "dokumentationen" af det pædagogiske mirakel på Gauerslund Skole er særdeles problematisk, og at forsimplinger og udeladelse af vigtig information giver en usaglig fremstilling af forsøget med læringsstile. Med notatet ønsker SOPHIA at mane til besindelse, inden TV2's mantra - "hvis det kan lade sig gøre i Gauerslund, så kan det lade sig gøre alle steder" - bliver misbrugt til at skævvride skoleudviklings-initiativer på både lokalt og nationalt plan.
Læs notatet i sin helhed
her.
 

 


Ny udgivelse

Dannelsesskrifter
NY udgivelse fra SOPHIA - Læs mere h
erAktuel SOPHIA-udgivelse i kølvandet på Kvalitetsudvalgets 3. og konkluderende rapport.
Læs mere her.

Ny udgivelse:
Debathæfte
Universitetsverdenen - Om kvalitet i forskning og uddannelse

Læs mere her
 

TopNyhed

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev

 
SOPHIA udgiver hver måned et nyhedsbrev med seneste nyt om aktiviteter, publikationer mm.

Tilmeld dig nyhedsbrev
 

 
 
 
 
  Kontakt

Tænketanken SOPHIA
Børglumvej 133
9700 Brønderslev
70 23 66 67
sophia@sophia-tt.org
 
   Arkiv
 
Arkivet indeholder en samlet oversigt over SOPHIAs publikationer, debatindlæg, notater mv.
 
  Links

Her finder du henvisninger til materiale, udgivelser, foreninger og andet af relevans for SOPHIAs arbejde.
 
  Blog

Følg SOPHIAs blog på folkeskolen.dk - indlæg af vores formand Jens Raahauge
 

Opdateret: 10.07.2020                                                                  Sekretariat: Børglumvej 133 . 9700 Brønderslev . Tel. 70 23 66 67 . Mail sophia@sophia-tt.org

 
 Site Map   Admin Copyright © 2021 Sophia