Sophia - tænketank for pædagogik og dannelse
  Skip Navigation Links  
 
 

                                                                                                        

Korte projektbeskrivelser   

Igangværende projekter

Projekt 2006.1, Nationale test (sponsoreret af Lærerstandens Brandforsikrings Fond). Projektgruppen består af projektkoordinator Anja Madsen Kvols og projektvejleder Per Kjeldsen. Der er afholdt en konference den 23. april 2008 på Vartov i København, med en bred deltagerkreds, herunder flere af de skolepolitiske ordførere fra Folketinget. Formålet var at sætte fokus på det modsætningsfyldte i, at en national test, der udelukkende tester kundskaber, skulle kunne bruges til at kvalificere den didaktiske proces efterfølgende. Oplægsholdere var innovator ved Vejlefjord, læge og hjerneforsker Kjeld Fredens, Århus, professor Knud Illeris, læringsforsker, Learning Lab Denmark, DPU, København og chefkonsulent, cand.pæd.psych Per Kjeldsen, Sophia. Konferencen mundede ud i en anbefaling af test i folkeskolen – men kun, hvis testene kunne tjene til at udvikle lærernes muligheder for undervisningsdifferentiering, specielt overfor børn med særlige behov.
En udskrift af oplæg og den efterfølgende debat lægges på Sophias hjemmeside, så snart udskriften er færdig, omkring 4. maj.
Herefter søges foretræde for Folketingets Uddannelsesudvalg for at forelægge forslag til en kvalificering og udbygning af lærernes testmuligheder – med hensyntagen til ovennævnte faglige krav. Notatet til forelæggelse udarbejdes af Sophias juridiske konsulent, cand. jur. Leif Hermann og Per Kjeldsen

Projekt 2006.3, Elevplaner (sponsoreret delvis af Lån og Spar Banks Fond). Sophia besluttede at etablere projektet med det overordnede formål at medvirke til en generel kvalificering af arbejdet med elevplaner ved en afdækning og anvendelse af alle betydningsbærende variabler i processen. Årsagen til etablering af projektet skal findes i den voldsomme kritik, der blev fremført mod den politiske beslutning om indførelsen af elevplaner uden sikkerhed, for at den nødvendige tid til arbejdet var til stede. og at specielt planen til eleverne ville kunne bruges i den didaktiske proces, herunder den sædvanemæssige løbende evaluering af alle elever. Da der bag indførelsen af elevplanerne ikke ligger nogen eksplicit teoridannelse, men udelukkende henvises til en række forskellige erfaringer med anvendelse af elevplaner på folkeskoler – de fleste med baggrund i anvendelse af elevplaner på elever med behov for vidtgående specialundervisning i kommunalt eller amtskommunalt regi, fandt vi i Sophias bestyrelse, at der var et behov for en uafhængig strategisk analyse af elevplansproblematikken med henblik på at udarbejde forslag til udarbejdelse og anvendelse, der kunne sikre optimal kvalitet i arbejdet.
Det var derfor vigtigt, at væsentlige dele af projektet blev gennemført medio foråret 2007 for derved at kunne nå at påvirke beslutningstagerne, inden der er fastlagt endelige principper og modeller for arbejdet med elevplaner fra skoleåret 2007 og frem. Selve udviklingen af relevante typer af elevplaner forventes derimod tidligst at kunne være afsluttet i juni 2008.
Projektet opdeles i flere dele med tilhørende faser. Denne opdeling i selvstændige projektdele betyder også, at rapporteringen fra de enkelte dele kan udkomme på forskellige tidspunkter. Projektgruppen består af skoleforsker, cand.pæd.pæd. Bent Brandt, Holbæk, medlem af Sophias bestyrelse, projektleder, stud.pæd.pæd. Anja Madsen Kvols, medlem af Sophias bestyrelse, Århus, projektkoordinator, Museumsleder, cand.mag. Keld Grinder Hansen, København, projektmedarbejder, cand.pæd.soc. Helle Gammelgaard, Århus, projektmedarbejder, og chefkonsulent Per Kjeldsen, leder af Sophia, projektvejleder. 4 skoler tilknyttes projektet: Kulsvierskolen, Brødeskov Skole, begge Hillerød kommune og Hornbæk Skole, Østervangsskolen, begge Randers Kommune.
Der er udarbejdet 3 notater, 1 - med generelle betragtninger over bekendtgørelsens mulige konsekvenser, 2 - om elevplaners historik, herunder om de kvalitative fordele ved at anvende dem til elever med særlige behov og de tvivlsomme fordele ved at anvende dem generelt og 3 – om mulige negative konsekvenser ved den politiske detaljestyring bestemmelserne om elevplaner er udtryk for. Notat 4 – om den aktuelle praksis på området og kvaliteten eller manglen på samme i de elektroniske værktøjer der hurtigt er blevet udviklet og Notat 5 – om de 4 medvirkende skolers forsøg med kvalificering af arbejdet med elevplaner udsendes henholdsvis ultimo maj og primo september 2008. Alle notater kan ses på Sophias hjemmeside og rekvireres ved Sophias sekretariat.

Projekt 2006.10, Udvikling og uddannelse frem til år 2040 – fra vuggestue til universitet. Et overordnet syn på uddannelse. Projektet har arbejdstitlen "Visionsprojektet". Det er foreløbig sat til at løbe over 3 år. Som styregruppe er foreløbig valgt bestyrelsesmedlemmerne lektor Steen Nepper Larsen, DPU, København, lektor Dorthe Jørgensen, Århus Universitet, seminarielektor, ph.d. Kirsten Krog-Jespersen og næstformand i bestyrelsen og daglig medleder Erik Schmidt, Odense. De initierer projektet den 21.04.2008 på Sophias årsmøde med henblik på deltagelse af medlemmer af Fagligt Råd. Herudover forventes det, at relevante fagpersoner inden for det samlede udviklings- og uddannelsesområde vil blive kontaktet – og herefter samlet både som styregruppe og som selvstændige undergrupper inden for relevante dele af det samlede uddannelsesfelt. Der påtænkes udarbejdet delrapporter undervejs i de 3 år, således at man ender med både at beskrive ønskværdige og mulige kvalificeringer af dele af uddannelsessystemet, f.eks. i 2010, 2015 og frem, samt en endelig langsigtet plan for systemet med den ovenfor nævnte tidshorisont, 2040.For nærværende betragtes dette som SOPHIA’s hovedprojekt.
I relation til Metaprojektet har Helle Gammelgaard og Per Kjeldsen i november 2007 til relevante organisationer og til de politiske partier fremsendt et notat "Uddannelsessystemets behov for hurtig politisk handling", dateret 09.11.2007. Der har i et år været arbejdet med et såkaldt kortlægningsskema. Støttekredsmedlemmer og andre har kunnet besvare et spørgeskema på hjemmesiden. Svarene skal belyse mangfoldigheden af opfattelser af problematikker i det samlede uddannelsessystem. Dette delprojekt er sponsoreret af Gyldendal Uddannelse.


 

Tidligere projekter

Projekt 2006.5, Små/store skoler. Projektet har taget længere tid end beregnet, idet den først nedsatte projektgruppe, der bestod af en skoleleder og en universitetslektor (bestyrelsesformanden på den pågældende skole), arbejdede isoleret fra de andre i projektgruppen, hvorfor det færdige notat (august 2007) ikke var så bredt funderet i sit analysegrundlag, som vi havde forudsat. Vi nedsatte derfor en ny projektgruppe med skoleleder Henry Thomsen, Veng Fællesskole, og projektmedarbejder ved Sophia, Anja Kvols samt Per Kjeldsen. Vi har lavet en model for strategisk analyse af en lokal skoles kvalitet og kvalitative udviklingsmuligheder. Notatet udsendes ultimo maj 2008. Lokalskolebegrebet erstatter beskrivelse "lille skole", da det viser sig, at også store skoler med 300 og 400 elever er blevet lagt sammen med andre skoler til "kæmpe-skoler". Den 25.02.2008 blev dele af projektet præsenteret på en konference i Landstingssalen på Christiansborg, afholdt af Skole og Samfund, Danmarks Friskoleforening, Skoleledernes Fællesrepræsentation, Efterskoleforeningen, Danmarks Lærerforening og Landdistrikternes Fællesråd. Det bliver fulgt op af en artikel i "Lilleskolen". Notatet bliver udsendt til KL og alle kommuner, således at det kan indgå som materiale i kommunernes forestående budgetlægning og strukturplanlægning for 2009. Gruppen har ved Per Kjeldsen deltaget i den offentlige debat omkring både skolestørrelse og klassekvotient i relation til begrebet skolekvalitet. Det drejer sig bl.a. om debat med professor Niels Egelund i Viborg Stifts Folkeblad og selvstændige indlæg i dagblade i Thisted, Hillerød, Vestkysten, Nordjyske Stiftstidende, TV Nord og DR1. Endelig har Per Kjeldsen også deltaget i et dobbeltinterview i Kristeligt Dagblad.

Projekt 2006.6, "Verdensborgeren", etablering af global tænkning i skolens hverdag, 3 skoler i Aalborg Kommune; styregruppe sammen med skolerne og Skoleforvaltningen. Deltagere fra Sophia: Kultur- og fritidschef i Frederikshavn Kommune, Chresten Sloth Christensen og professor Peter Kemp, begge medlemmer af Fagligt Råd, og stud.pæd.psych. Anja Kvols, timelønnet medarbejder, samt Per Kjeldsen. Udførlig projektbeskrivelse af dette, Sophias hidtil mest omfattende projekt, kan rekvireres ved Sophias sekretariat.

Projekt 2007.2, Gymnasiereform. Der er i november etableret en såkaldt gymnasieprojektgruppe med gymnasielektor Brian Lorenzen, Aalborg (medlem af Fagligt Råd), gymnasielektor Tom Sinding, Helsingør, rektor Karl Kristian Højbjerg, Sønderborg Statsskole (medlem af Fagligt Råd) og Per Kjeldsen som medlemmer. Det er meningen, at gruppen skal udvides med 2-3 personer yderligere. Gruppen skal lave strategiske analyser af gymnasiereform og andre relevante forhold for gymnasieområdet – og gruppen skal senere udvide arbejdsområdet (og deltagerkredsen) til at omfatte alle de gymnasiale uddannelser.

Projekt 2007.3, Småbørn – test, læreplaner og leg – hvordan opnås optimal udvikling? Gruppen er under etablering – foreløbig med cand.psych. Bo Birk Nielsen, som ekstern deltager og Anja Kvols som projektkoordinator.

Projekt 2007.4, Kvalitetsreform. Gennem en grundig analyse af kvalitetsreformens arbejdsgruppes forslag udarbejdede Helle Gammelgaard og Per Kjeldsen et Notat til Statsministeren m.fl. og reformarbejdsgruppen samt relevante institutioner og organisationer. Notatet sluttede med en række spørgsmål med beskrivelse af svardilemmaer, som vi mener, politikerne hænger fast i, hvis de gennemfører reformen som foreslået. Der blev i Notatet påvist en række modsætningsfyldte logikker.

Projekt 2007.7, Plan B. TV2’s udsendelser om det såkaldte "Plan B projekt" er analyse-ret, og inden for en overskuelig tid vil der foreligge et notat herom. Vi finder Plan B tendentiøs og vil gerne belyse de problematikker, som vi mener, der ikke kom frem i løbet af udsendelserne – specielt ikke den afsluttende udsendelse. Da politikere flere gange har fremhævet ønsket om, at Plan B skal gøres til genstand for anvendelse på alle skoler ud fra begrebet "efterligne best practice", har vi fundet det nødvendigt at forholde os kritisk til disse ønsker med en faglig funderet strategisk analyse.
Notatet udarbejdes af lærer Erik Schmidt, medleder i Sophia og bestyrelsesmedlem, med vejledning fra flere læsekonsulenter og direktør Tim Lind Jensen, projektkoordinator Anja Madsen Kvols og Per Kjeldsen.

Projekt 2007.12, Estimering af læreruddannelsen og lærerprofessionen. På baggrund af et møde, som Sophia har inviteret alle relevante organisationer til den 28.08.2007, er der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra DGS, LL og Sophia. Deltagere i projektgruppen er Malte Mathiasen, DGS, Kresten B. Heinfelt og Line M. Davidsen fra LL samt medlem af Fagligt Råd Ninon Schloss, lærerne Stine Preston og Nina Sohne Andersen og Per Kjeldsen fra Sophia. Seminariernes lærerfraktion i DM har meddelt, at de arbejder med andre elementer end det, Sophias arbejdsgruppe vil arbejde med, hvorfor de ikke er direkte med i arbejdsgruppen – men vi samarbejder skriftligt. Projektgruppen vil med en spørgeskemaundersøgelse afdække gymnasieelevers baggrunde for at søge hhv. ikke søge læreruddannelsen – med speciel fokus på de mandlige gymnasieelevers syn på problematikken med få ansøgere, specielt få mandlige ansøgere. Undersøgelsen forventes færdig maj 2008, hvor der udsendes notat. Der er tale om en pilotundersøgelse, der forventes fulgt op af forsøg på at få en forskningsinstitution til at etablere forskning på området.

Projekt 2007.18, Problematikker i forbindelse med ventetid på PPR-indsats og fejlanbragte børn i skolen. Der er nedsat en projektgruppe med chefpsykolog Finn Godrim, fa. Godrim & Rønsholt, Skive, AKT-lærer Dan Bendix Christensen, Aalborg, samt 2 lærere fra Tårs Skole. Der udarbejdes en strategisk analyse af ovennævnte problematik med henblik på udarbejdelsen af en akut handleplan, idet der ikke synes at være nævneværdige tiltag undervejs i den nærmeste fremtid i relation til de problemer, som den netop udsendte rapport fra PPF m.fl. beskriver.

 


Ny udgivelse

Dannelsesskrifter
NY udgivelse fra SOPHIA - Læs mere h
erAktuel SOPHIA-udgivelse i kølvandet på Kvalitetsudvalgets 3. og konkluderende rapport.
Læs mere her.

Ny udgivelse:
Debathæfte
Universitetsverdenen - Om kvalitet i forskning og uddannelse

Læs mere her
 

TopNyhed

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev

 
SOPHIA udgiver hver måned et nyhedsbrev med seneste nyt om aktiviteter, publikationer mm.

Tilmeld dig nyhedsbrev
 

 
 
 
 
  Kontakt

Tænketanken SOPHIA
Børglumvej 133
9700 Brønderslev
70 23 66 67
sophia@sophia-tt.org
 
   Arkiv
 
Arkivet indeholder en samlet oversigt over SOPHIAs publikationer, debatindlæg, notater mv.
 
  Links

Her finder du henvisninger til materiale, udgivelser, foreninger og andet af relevans for SOPHIAs arbejde.
 
  Blog

Følg SOPHIAs blog på folkeskolen.dk - indlæg af vores formand Jens Raahauge
 

Opdateret: 10.07.2020                                                                  Sekretariat: Børglumvej 133 . 9700 Brønderslev . Tel. 70 23 66 67 . Mail sophia@sophia-tt.org

 
 Site Map   Admin Copyright © 2021 Sophia